หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชี (26 ก.ค. 2555)
26 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ชมรมครูบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง และข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน (26 ก.ค. 2555)
26 ก.ค. 55 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง และข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (25 ก.ค. 2555)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี พร้อมคณะ ร่วมกันประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 ก.ค. 2555)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกันประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือ ขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (20 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555 มีการเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 นางสุภาพร พิมลลิขิต
ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference (19 ก.ค. 2555)
19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าหลาว ทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน อำเภอเกาะคา (18 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิต และคุณภาพพืชผักปลอดภัย ทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ 6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ อำเภอเสริมงาม (16 ก.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ อำเภอเสริมงาม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ (14 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (13 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นายฝึกหัด ไวปัญญา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปี 2555
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 ก.ค. 2555)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ในจังหวัดลำปางเข้ารับการอบรม จำนวน 12 สหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการเปิดตลาดประมูลยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (11 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการเปิดตลาดประมูลยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๕๕ (11 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2555 ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลานิล ๒๕๕๕ (9 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมงานเทศกาลกินปลานิล 2555 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามห้าง Big C)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางจัดอบรม การจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (5 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรม การจัดทำบัญชีและการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (28 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ " ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง " (28 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา (26 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประชุมคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (15 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และ นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ขอจงรักภักดี ถวายชีวีเพื่อปกป้ององค์ราชันย์ สถาบันจักรีวงศ์" (11 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]