สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

วันที่ 24 ม.ค. 2556

                        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
           เรื่องความสำคัญและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 20 กลุ่ม
                        การให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครั้งนี้ มุ่งเน้นให้กลุ่มตระหนักถึง
           ความสำคัญของการจัดทำบัญชี ขั้นตอนและวิธีการบันทึกบัญชี ประกอบกับการให้
           ความรู้เรื่องการควบคุมภายในทางด้านการเงินการบัญชีแก่กลุ่มวิสาหกิจ เพื่อให้
           กลุ่มสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนการลงทุน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
           โปร่งใสให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
           สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 890 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]