หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 กันยายน 2561 (30 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (20 ก.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ผ่านระบบทางไกล Web Conference (20 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (19 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (19 ก.ย. 2561)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2562 (18 ก.ย. 2561)
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับอำเภอเพื่อรับรองข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร (18 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานบูรณาการและโครงการพิเศษ (16 ก.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมทีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)
เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 (13 ก.ย. 2561)
ร่วมงานวันวิชาการ "เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 14" (13 ก.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (12 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (10 ก.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561 เรื่อง "เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สานงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน" (7 ก.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (7 ก.ย. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 ก.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 7/2561 (3 ก.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (29 ส.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินสำหรับสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference (28 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (24 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]