สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน

วันที่ 22 มี.ค. 2556

                          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       นำโดย นางจันทร์ฉาย มะทะ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมจัด
       นิทรรศการทางบัญชีงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลด
       มลพิษหมอกควัน ณ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยจังหวัดลำปาง
       ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อ
       เป็นการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกร ให้งดการเผาตอซัง ฟางข้าว รวมถึงเศษวัชพืช
       ต่างๆ และให้หันมาใช้วิธีไถกลบแทน ซึ่งจะเป็นการลดหมอกควันที่เป็นปัญหามลพิษ
       ทางอากาศ และเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยมี นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
       เปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 559 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]