หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (14 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับชมการถ่ายทอดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 70 ปี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting (12 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (11 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 รอบที่ 1/2565 (11 มี.ค. 2565)
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Gin Conference (11 มี.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง (8 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 (8 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (5 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดลำปาง (4 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น "เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2564 (2 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (27 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 (26 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (25 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (25 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดลำปาง) (24 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (23 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (22 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2565 (22 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม และการประเมิน ITA และแนวทางการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (22 ก.พ. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]