หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ครูบัญชีอำเภอเถิน ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเถิน (27 ก.ค. 2559)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสุพัฒนา เผดิมดี ครูบัญชีอำเภอเถิน ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ บ้านสองแควตะวันออก หมู่ 9 ตำบลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ครูบัญชีอำเภอเสริมงาม ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเสริมงาม (27 ก.ค. 2559)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ทิพย์กุลกานต์ ครูบัญชีอำเภอเสริมงาม ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (22 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการของ ศบกต.และกลุ่มเกษตรกร โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (22 ก.ค. 2559)
ร่วมประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (21 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (16 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา
“ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (15 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอห้างฉัตร (14 ก.ค. 2559)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเมืองปาน (13 ก.ค. 2559)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอแม่ทะ (12 ก.ค. 2559)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชี ภายใต้ “โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา” (12 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การจัดระบบบัญชีสหกรณ์ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา” ให้แก่กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรแม่มอก จำกัด และร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน พีจีเอส (8 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรแม่มอก จำกัด และร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน พีจีเอส
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 7/2559 (8 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 7/2559
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง” (ต่อเนื่อง) (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง” (ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (5 ก.ค. 2559)
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าดูพื้นที่และกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (5 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]