หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (30 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 (30 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (29 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (27 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ตรวจสอบบัญชีประจำปีโดยยืนยันยอดโดยตรง สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนใหม่พัฒนา (26 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร จังหวัดลำปาง (26 พ.ค. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (25 พ.ค. 2566)
สตท.7 ลงพื้นที่ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 สตส.ลำปาง (24 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด (24 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี (23 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (23 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (22 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (21 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย จำกัด (21 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจ้ห่ม จำกัด (20 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 (18 พ.ค. 2566)
สตท.7 เข้ากำกับติดตาม และให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ VDO Conference (16 พ.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (15 พ.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 (11 พ.ค. 2566)
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (10 พ.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]