หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สหกรณ์ออมทรัพย์ โกลด์ อินเตอร์พลัส จำกัด (สหกรณ์ตั้งใหม่) ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (17 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 หลักสูตร ยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการฯ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (15 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดในรอบการประเมิน รอบที่ 1 (14 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมรับชมการถ่ายทอดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 70 ปี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting (12 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (11 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 รอบที่ 1/2565 (11 มี.ค. 2565)
ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Gin Conference (11 มี.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง (8 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 (8 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (5 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน BCG Model จังหวัดลำปาง (4 มี.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น "เวียงตาลสาระนิทัศน์ ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2564 (2 มี.ค. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (27 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 (26 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (25 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (25 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดลำปาง) (24 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (23 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (22 ก.พ. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]