สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556

วันที่ 21 ก.พ. 2556

                              เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และ
     บุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การ
     บริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
                             โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
     เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ออกหน่วยให้บริการด้านการเกษตรทุกสาขา โดย
     กำหนดให้มีคลินิกด้านการเกษตร บริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ได้แก่ คลินิกดิน
     คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกปฏิรูปที่ดิน
     คลินิกสหกรณ์ และคลินิกบัญชี เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป
     เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
     และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายสุวรรณ กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
     เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 712 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]