หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพบสหกรณ์สมาชิก (15 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพบสหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปี 2557/2558 (15 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ร่วมพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" (11 ก.ย. 2557)
วันที่ 11 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำ ร่วมพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" ณ บริเวณปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์สู่สากล (10 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยาการบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมนครเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (9 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยาการบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรอินทรีย์สู่สากล
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (4 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา (4 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (4 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (ตอนล่าง) บ้านนาสันติสุข หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย แก่นักเรียน (28 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย แก่นักเรียน ในโครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ติดตามประเมินผลการบันทึกบัญชีของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โครงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ (26 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง ติดตามและเมินผลการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โครงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
เข้าร่วมปวารณาตั้งใจรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวัน (16 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมปวารณาตั้งใจรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวัน
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (16 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” (15 ส.ค. 2557)
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ตลาดเทศบาล 4 ตรงข้ามห้างบิ๊กซีลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิดงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน" (12 ส.ค. 2557)
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ณ บริเวณปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๒ พรรษา (12 ส.ค. 2557)
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๒ พรรษา
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมครูผู้สอนการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2557" (9 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการอบรมครูผู้สอนการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี 2557” โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557
เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (8 ส.ค. 2557)
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข (7 ส.ค. 2557)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาลำปาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลำปางนครแห่งความสุข ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ คืนความสุขให้ชาวนาไทย
เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (7 ส.ค. 2557)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ วัดปกคก ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (6 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]