หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้แผนงานสร้างและพัฒนายุวชาวนา กรมการข้าว ปี 2559 (5 ส.ค. 2559)
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้แผนงานสร้างและพัฒนายุวชาวนา กรมการข้าว ปี 2559
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (5 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดน่าน (4 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4 ส.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการของ ศบกต.และกลุ่มเกษตรกร โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (3 ส.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc ให้กับบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (29 ก.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (29 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (28 ก.ค. 2559)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 2559)
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบพระชะตาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 อำเภอเกาะคา (28 ก.ค. 2559)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ครูบัญชีอำเภอเถิน ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเถิน (27 ก.ค. 2559)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสุพัฒนา เผดิมดี ครูบัญชีอำเภอเถิน ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ บ้านสองแควตะวันออก หมู่ 9 ตำบลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ครูบัญชีอำเภอเสริมงาม ให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเสริมงาม (27 ก.ค. 2559)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ทิพย์กุลกานต์ ครูบัญชีอำเภอเสริมงาม ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (22 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการของ ศบกต.และกลุ่มเกษตรกร โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (22 ก.ค. 2559)
ร่วมประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (21 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (16 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา
“ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (15 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอห้างฉัตร (14 ก.ค. 2559)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]