หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง (30 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom) (30 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 (29 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรม หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Gin Conference (29 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Gin Conference (28 มิ.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 6/2564 (28 มิ.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (27 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 มิ.ย. 2564)
สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดลำปาง (24 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting (24 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมอบรม เรื่อง "ข้อสังเกตเป็นเหตุสังเกตได้" ผ่านระบบ Zoom Meeting (22 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (21 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (19 มิ.ย. 2564)
ร่วมรับฟังการอบรมในหัวข้อ "แนวการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19" (18 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบ VDO Conference (17 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (17 มิ.ย. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด (15 มิ.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (13 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]