หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562 (31 ม.ค. 2562)
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มเกลี้ยง) (29 ม.ค. 2562)
จัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 ม.ค. 2562)
เข้ากำกับแนะนำ สอนแนะและติดตามประเมินผลสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่สุก จำกัด (28 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (28 ม.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ (28 ม.ค. 2562)
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 ม.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (26 ม.ค. 2562)
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (25 ม.ค. 2562)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมันสำปะหลัง) (25 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมันสำปะหลัง) (24 ม.ค. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋น และเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (24 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (24 ม.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (23 ม.ค. 2562)
งานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (23 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (23 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]