สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556

วันที่ 19 ก.พ. 2556

                       เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรม
         บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรัก
         แห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
         ปี 2556 ณ ศาลาวัดบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  ทั้งนี้
         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่ม
         เป้าหมายในโครงการฯ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
         ประกอบอาชีพ และเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากการบันทึกบัญชีได้
จำนวนคนอ่าน 653 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
80%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]