หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 (31 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง" (29 มี.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ระเบียบวินัยทางการเงิน” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกาย แก่บุคลากรในสังกัด (29 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ต้อนรับเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (27 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กล่าวต้อนรับเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา (25 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (25 มี.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) (25 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน (22 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน ณ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" (21 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณวัดทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำตำบลชมพู (15 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำตำบลชมพู ณ ศาลาประชาคมบ้านศาลาดอน อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง (14 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมบูรณาการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 (12 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 61 ปี ณ ลานเอนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้นำชุมชนอำเภอแม่ทะ (8 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้นำชุมชนอำเภอแม่ทะ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (7 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556" (26 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (24 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (21 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556 ณ ศาลาวัดบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (14 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดมลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้แห้ง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]