ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วันที่ 7 มี.ค. 2556

                            เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
           หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
           เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
           สหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
           พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการ
           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗  เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบผล
           การปฏิบัติงาน รวมถึงร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ
           สำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
           อันจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
           ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 758 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]