หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 ม.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (26 ม.ค. 2562)
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (25 ม.ค. 2562)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมันสำปะหลัง) (25 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงมันสำปะหลัง) (24 ม.ค. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋น และเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (24 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (24 ม.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (23 ม.ค. 2562)
งานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (23 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (23 ม.ค. 2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเสริมกระบวนการสอบบัญชีกับการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 6 (20 ม.ค. 2562)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (19 ม.ค. 2562)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (18 ม.ค. 2562)
ร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18 ม.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (17 ม.ค. 2562)
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (17 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]