หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (28 ธ.ค. 2561)
จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)” ปีงบประมาณ 2562 (25 ธ.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการ "จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562" (25 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 10/2561 (24 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (23 ธ.ค. 2561)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานการปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (21 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอำเภอเถินและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (20 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (20 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (19 ธ.ค. 2561)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (18 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562 (18 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (17 ธ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (16 ธ.ค. 2561)
สอนแนะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ (แปลงมันสำปะหลัง) (14 ธ.ค. 2561)
ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเสถียรภาพยางพาราของสถาบันเกษตรกร (14 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (14 ธ.ค. 2561)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (14 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมทำความสะอาดถนน ตามโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาณ 2562 (14 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (13 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]