หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (7 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (7 ก.ค. 2566)
ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน (THINK & DO TOGETHER) (6 ก.ค. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (6 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (6 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมอบรมการยกระดับองค์ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนสู่การขับเคลื่อนศักยภาพลำปางเมืองอัจฉริยะ (5 ก.ค. 2566)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (4 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 (4 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จำกัด (4 ก.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2566 (3 ก.ค. 2566)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (1 ก.ค. 2566)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน (29 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด (29 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 (28 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2566 (28 มิ.ย. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (27 มิ.ย. 2566)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (25 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (23 มิ.ย. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (23 มิ.ย. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]