หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว (16 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันหยุดเข้าพรรษา
“ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (15 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดเสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ “ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอห้างฉัตร (14 ก.ค. 2559)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (14 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอเมืองปาน (13 ก.ค. 2559)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอแม่ทะ (12 ก.ค. 2559)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชี ภายใต้ “โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา” (12 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การจัดระบบบัญชีสหกรณ์ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา” ให้แก่กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรแม่มอก จำกัด และร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน พีจีเอส (8 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรแม่มอก จำกัด และร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน พีจีเอส
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 7/2559 (8 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 7/2559
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง” (ต่อเนื่อง) (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง” (ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (5 ก.ค. 2559)
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ
เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าดูพื้นที่และกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (5 ก.ค. 2559)
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" และพิธีเปิด "โครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน" (1 ก.ค. 2559)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (28 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (24 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (23 มิ.ย. 2559)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ร่วมพิธีเปิดอาคาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 2559)
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]