หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๐" (26 ก.ย. 2559)
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๐”
ร่วมงาน “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด” (25 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการงาน "โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ภาคเหนือ 17 จังหวัด"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันวิชาการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์” (22 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงานวันวิชาการ "เวียงตาลสาระนิทัศน์" ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง (19 ก.ย. 2559)
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนางานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบัญชีชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความพึงพอใจวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (16 ก.ย. 2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559 (16 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559 ณ ประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 (15 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายกานตพงศ์ รอดสิน ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ติดตามการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (14 ก.ย. 2559)
ในวันที่ 14 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ สวนอาหารลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559” จังหวัดลำปาง (13 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559” จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 (12 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) (8 ก.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เข้าร่วมเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 "มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์ Moving Forward to GG" (2 ก.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) (1 ก.ย. 2559)
ในวันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) และจัดนิทรรศการทางบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (25 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ร่วมพิธีเปิดการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 (20 ส.ค. 2559)
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก (18 ส.ค. 2559)
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่พริก และจัดนิทรรศการทางบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (12 ส.ค. 2559)
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (12 ส.ค. 2559)
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 (11 ส.ค. 2559)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 (10 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]