หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (30 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (29 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) (28 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564 (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด (27 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้า​พัฒนา จำกัด (26 ก.ย. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (23 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting (23 ก.ย. 2564)
เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ อำเภอเถิน (23 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (22 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (22 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 8/2564 (21 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย (20 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (17 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (16 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (15 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Gin Conference) (15 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด  (14 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (14 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]