หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ผ่านระบบ GIN Conference (24 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (22 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (21 มี.ค. 2564)
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เปิดการสัมมนาโครงการนำร่องวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรไทย (19 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain) จังหวัดลำปาง ภายใต้กรอบ BCG Model (19 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (19 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง (18 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (17 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 2/2564 (16 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2564 (16 มี.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (12 มี.ค. 2564)
ร่วมรับฟังการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ GIN Conference (12 มี.ค. 2564)
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (12 มี.ค. 2564)
ร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43 (11 มี.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 (10 มี.ค. 2564)
ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์" ผ่านระบบ Gin Conference (10 มี.ค. 2564)
ร่วมรับฟังการอบรม เรื่อง "กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563" (9 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (6 มี.ค. 2564)
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (3 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]