สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 ส.ค. 2560

         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับฟังแนวทาง
   การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน
   ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
   โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
   เป็นประธานในที่ประชุม และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 พร้อมด้วย
   ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560
   ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "มะกรูดหอมใบเตย"
   และ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"  โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางนงลักษณ์ ปงจันตา เป็นวิทยากร
   ตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับบุคคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
   จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 316 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]