ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 2 ส.ค. 2560

                   ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน
    ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
    2560   โดยมี นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เขต 15 และ 16 เป็นประธาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม
    เวียงละกอน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 9101
    โครงการเพาะเห็ดหอม ตำบลนาเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าว
    สามารถให้ประโยชน์กับเกษตรกรได้ จำนวน 100 ราย
จำนวนคนอ่าน 333 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]