สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกรวมพลังคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 9 ส.ค. 2560

           วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิก
 รวมพลังคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
 ในกรอบความร่วมมือด้านอาเซียน ประจำปี 2560 โดยจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยว
 และกีฬาจังหวัดลำปาง โดยมี นายสมชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
 และออกกำลังกายเต้นแอโรบิกร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานเอกชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
 กิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
 โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการ
 พัฒนาสุขภาพ เป็นการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพและคุณภาพที่ดี ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 307 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]