"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง"

วันที่ 18 ก.ค. 2560

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ด้านการส่งเสริมการทำบัญชีที่เห็นผลเชิงรูปธรรม เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เกิดประโยชน์
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาทิ เยี่ยมชมการบริหารจัดการของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี FAS มีการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกอย่างแท้จริงด้วยความโปร่งใส และท้ายสุดได้เยี่ยมกลุ่มสมาชิก
ชุมชมที่ 21 ตำบลต้นธงชัย ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 125 ชุมชน
437 โครงการ และชุมชนที่ 21 ได้รับงบประมาณทั้งหมด 2,050,000.00 บาท มีจำนวน 7 โครงการ
ได้แก่ โครงการปลูกดอกดาวเรือง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โครงการเลี้ยงปลานิล
โครงการเลี้ยงเป็ดไข่ โครงการเลี้ยงกบในกระชัง โรงสีข้าวขนาดเล็ก โครงการเลี้ยงปลาดุก และ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้แนะนำการบันทึกบัญชีให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้ชุมชนบันทึกบัญชีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามกิจกรรมโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
จำนวนคนอ่าน 361 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]