จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ปี 2560

วันที่ 26 พ.ย. 2559

                   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ลำปาง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
  ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  โดยมี นายสุพจน์ เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
                   การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับครูบัญชีในประเด็น
  สำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน,บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการนำข้อมูล
  ทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
  เสริมสร้างทักษะในการสร้าง และการใช้สื่อการสอนให้กับครูบัญชีอาสาเพื่อใช้เป็นเทคนิคในการ
  ถ่ายทอดความรู้เพื่อโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี
จำนวนคนอ่าน 480 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]