เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 17 มี.ค. 2566

           วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร
    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
    ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดยมี นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงาน
    ดีเด่นในการบริการจัดการศูนย์ ศพก. ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และพื้นที่อื่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง
    จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 11 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]