สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ปัญหาแม่น้ำจาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 15 มี.ค. 2566

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ปัญหา
    แม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โดยมี
    นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
    และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหลุก บ้านหลุกใต้ หมู่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
    การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ
    คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้เสนอ "น้ำแม่จาง" อำเภอแม่ทะ
    เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน
    แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์
    ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]