เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566

              สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจสอบมาตรฐาน
     การบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
     สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและ
     ข้อบังคับที่กำหนด ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด อำเภอเมือง
     จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]