ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

วันที่ 16 มี.ค. 2566

                      วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร
       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 นาแปลงใหญ่
       ตำบลบุญนาคพัฒนา เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมกันกำหนดกฎระเบียบของกลุ่ม เลือกตั้งคณะกรรมการ และร่วมพิจารณา
       แผนการผลิต กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าว จัดทำข้อมูลพื้นฐาน
       ของเกษตรกรสมาชิก ข้อมูลการผลิต รวมถึงการเชื่อมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาดแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ ณ ศาลา
       เอนกประสงค์บ้านนิคมเขต 16 หมู่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 66 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]