สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23 มี.ค. 2566

                 วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง
     ครั้งที่ 3/2566
โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ สนามหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     ประจำจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ
     หน่วยงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสาน
     การทำงานร่วมกัน โดยครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
     ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]