เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด

วันที่ 22 ก.ย. 2566

         วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อรับรองงบแสดงฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2566 ของสหกรณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์
    ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]