ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 29 ส.ค. 2566

                วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม
      สัมมนาวิชาการ กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี
      นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
และมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการ
      จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย
      เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง
      จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในอนาคต เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นหน่วยงาน
      ภาครัฐยุคดิจิตัล และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
      ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน
      ทางวิชาการ นวัตกรรมทางวิชาการ การอภิปรายและการประชุมกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษาของการสอบบัญชี การบรรยายให้ความรู้ในประเด็น
      ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]