สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย

วันที่ 21 ก.ย. 2566

                              วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และนางภิรมย์ญา วิเชียร
       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง 4 ฝ่าย กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวังหม้อ-ต้นธงชัย  โดยมี
       สหกรณ์จังหวัดลำปาง และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
       กลุ่มที่ประสงค์จัดตั้งเป็นสหกรณ์เข้าใจขบวนการสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ที่จะ
       จัดตั้งใหม่เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ในการนี้ได้ทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
       และความเข้าใจด้านการเงินการบัญชีกับคณะกรรมการของกลุ่ม
ณ ที่ทำการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวังหม้อ-ต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง 
       จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]