ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 22 ก.ย. 2566

              วันที่ 22 กันยายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
    ที่ดินแห่งชาติ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2566 เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
    สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิบัติการ โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]