ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 ก.พ. 2562

                                 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
                ประจำปีงบประมาณ 2562
และบรูณาการร่วมกับงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) โดยให้ความรู้
                ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนะนำ Appilcation SmartMe
                แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายอนุชา ยาอึด เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปมารับบริการ
                จำนวน 81 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 321 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]