ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 7 ก.ค. 2564

             วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
         เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
         ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
         กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ณ แปลงเกษตรกรในโครงการ ในพื้นที่อำเภอเกาะคาและอำเภอสบปราบ
         จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 119 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]