หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 3/2557 (8 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 3/2557 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน
สตส.อำนาจเจริญ มุ่งสอนแนะการทำบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ (8 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน
สตท.8 ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบหลักฐานการประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 6 (8 ก.ค. 2557)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สตูล จัดอบรมโปรแกรมสินค้า Version 2.2 แก่บุคลากรในพื้นที่ (8 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับสตส.สตูล จัดอบรมการใช้โปรแกรมสินค้า Version 2.2 โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 เป็นประธานการจัดอบรม
สตส.ลพบุรี เพิ่มทักษะด้านบัญชีแก่สมาคมแม่บ้านทหารบก (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สตส.ลพบุรี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่กำลังพลทหารและสมาคมแม่บ้านทหารบกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
สตท.2 จัดประชุมซักซ้อม เรื่อง มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางดาริษา อร่ามเรือง ผอ.สตท. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อม เรื่อง มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ในพื้นที่ สตท.2 ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
สตท.5 จัดประชุมสำนักงานฯ ในพื้นที่ ครั้งที่ 7/2557 (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สตท. 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
สตส.นครพนม ร่วมกิจกรรม "สร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศ” (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส. เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศ”
บุคลากรส่วนกลาง กตส.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 บุคลากรจากสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และสำนักบริหารกลาง ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและฟังธรรม
สตส.พัทลุง เสริมสร้างความรู้ทางบัญชี ในโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน ประจำปี 2557 (26 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส. พร้อมด้วยนางมาลา จิตเสนา นวตบ.ชก. พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในงานโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชนประจำปี 2557
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมด้านบัญชี โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (26 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สตส.ขอนแก่น จัดอบรมด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ
สตส.พิจิตร สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (26 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที 19 มิถุนายน 57 สตส.พิจิตร นำโดยนางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน หน.สตส.พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
สตส.นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการปรองดอง (26 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สตส.นนทบุรี นำโดย นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หน.สตส.พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด บูรณาการงานร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี นำโดย พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม
สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชี (26 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 สตส.จันทบุรี นำโดยนางดาริษา อร่ามเรือง ผอ.สตท. 2 ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
สตส.เพชรบุรี เสริมทักษะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลชายแดน ณ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นวตบ.ชก. และนางอุนากรรณ ไทยถนอม ครูบัญชีอาสา จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
สตส.ระยอง ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สตส.ระยอง นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
สตส.หนองคาย ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางบัญชีในรายการวิทยุ "บอกข่าว 8 โมง : เพื่อชีวิตเกษตรกร" (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นวตบ.ชก. สตส.หนองคาย พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ พิมพงษ์ ครูบัญชีอาสาจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่จากสนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการ "บอกข่าว 8 โมง : เพื่อชีวิตเกษตรกร"
สตส.พิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557 (16 มิ.ย. 2557)
สตส.สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "เกษตรสุพรรณบุรียุคใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน” (16 มิ.ย. 2557)
มื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "เกษตรสุพรรณบุรียุคใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร
สตท.5 และ สตส.สกลนคร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.สกลนคร (11 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]