หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.ลพบุรี จัดอบรมครูบัญชีและพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (3 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 สตส.ลพบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี ) โดยมี นางสาวนิภา แจงทนงค์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” (3 ธ.ค. 2557)
สตส.นครพนม จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ "หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” (3 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครพนม นำโดย คุณยุทธนา แสงสว่าง หน.สตส.นครพนม เป็นประธานเปิดงานในโครงการ โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สตส.พะเยา ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดพะเยา (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหารของสหกรณ์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน
สตท. 9 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร” (FAS) (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 สตท. 9 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน
สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด ณ ลาดประชุมอเนกประสงค์ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม
อตส. เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รุ่นที่ 1 (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชรสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.นครราชสีมา เฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด (18 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หน.สตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
สตส.นครพนม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สตส.เลย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 สตส.เลย ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และร่วมทำโรงทาน ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดป่านาโคก บ้านนาโคก จังหวัดเลย
สตส.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ 3 ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR : Win Win Relationship) (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครง การ 3 ประสาน พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558 (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28–29 ตุลาคม 2557 สตส.ระนอง นำโดย นายประวัติ ใช้โรจน์ นว.ตอ.ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558
สตท.7 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (13 พ.ย. 2557)
สตท. 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. 7 เป็นประธาน เปิดการอบรม สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่จำนวน 2 รุ่น รวม 90 สหกรณ์ ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ จ.เชียงใหม่
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (7 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สบก. จัดประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 6/2557 (7 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 6/2557
ผอ.สตท.9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "นักบัญชีน้อย ตามรอยพระบาทศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง” ณ จ.นครศรีธรรมราช (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ไซเดลเยอรมัน (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการ "นักบัญชีน้อย ตามรอยพระบาท ศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.เป็นประธาน
สตส.นครพนม จัดประชุมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทาง Road Map ปี 58 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแนวทาง Road Map ปี 58 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท.3 จัดอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ” (5 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 สตท.3 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีสำหรับผู้จัดการสหกรณ์ หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ โดยมี นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หน.สตส.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม
สตส.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน (5 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]