คู่มือระบบบัญชีการนำเข้าและส่งออกผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คู่มือระบบบัญชีการนำเข้าและส่งออกผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]