ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์
คลินิคบัญชีสหกรณ์เคลื่อนที่ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จำกัด
สหกรณ์พัฒนางานบริการแม่เมาะ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด
สหกรณ์เกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด
สหกรณ์เกษตรโคนมนครลำปาง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด
สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด
ดูทั้งหมด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]