สตส.ลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 19 เม.ย. 2556

                    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
          ภาคเอกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงาน และเจ้าหน้าที่
          จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี
          รดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
          เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย
          ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                   กิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่วนราชการ
          ในจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออก
          ถึงความเคารพแก่ผู้เป็นพ่อเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ เป็นผู้ที่มี
          พระคุณ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองลำปาง และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู
          ขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้ล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ และขอรับพรเพื่อความเป็น
          สิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เหล่าข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชา
          ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
          ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่สืบทอดต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง
จำนวนคนอ่าน 824 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]