ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

วันที่ 17 เม.ย. 2556

                     เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
        หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
        เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
        สหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
        พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
        ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน
        รวมถึงร่วมกันพิจารณาการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็น
        แนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อันจะทำให้
        การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
        ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 694 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]