สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 3 เม.ย. 2556

                  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้
        ในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางเข้ารับ
        การอบรมจำนวน 12 กลุ่ม
                  การจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
        มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชีงบการเงิน และสามารถนำข้อมูลทางบัญชี
        ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
        เมืองลำปาง จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 624 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]