สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

วันที่ 31 มี.ค. 2556

                  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย
       นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ
       ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 โดยมีผู้ว่าราชการ
       จังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่
       ข้าราชการผู้เข้าร่วมในงานพิธีว่า "อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพ
       ที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ ดังนั้นการเป็นข้าราชการพลเรือน ที่ถือได้ว่า
       เป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบฉบับ
       แห่งความดีงามในทุกด้าน และเป็นตัวอย่างของคนทั่วไป โดยต้องตระหนักถึงเกียรติ
       ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ประพฤติ ปฏิบัติตน ด้วยหลักแห่ง
       คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
       ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญต้อง
       ยืนหยัดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการประชาชน เป็นข้าของแผ่นดิน
       จึงต้องทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและผืนแผ่นดินไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
       สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง" ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
       นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 711 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]