สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555

                              วันที่ 28 ธันวาคม 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิด
      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
      สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน
      จังหวัดลำปาง
                              ภายในงานมีการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษของ
      ชาวบ้านในอำเภอเมืองปาน การจัดบูธคลินิกบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและ
      บุคคลทั่วไปเข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
      พอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี  นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์
      จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 830 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]