สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการ "ชวนน้องลงบัญชี"

วันที่ 26 ธ.ค. 2555

                             วันที่ 26 ธันวาคม 2555  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
        หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เป็นประธานเปิดการอบรม
        โครงการ "ชวนน้องลงบัญชี"  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง  ได้แก่
        โรงเรียนกิ่วลมวิทยา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา
        และ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
        อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
                             การจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
        ได้รู้จักการบันทึกบัญชี รับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อนำความรู้
        ที่ได้รับไปสอนแนะให้กับผู้ปกครอง และพัฒนาด้านอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนคนอ่าน 836 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]