สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางจัดการฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 26 พ.ย. 2555

                    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     จัดการฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
     ปีงบประมาณ 2556  โดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
     สหกรณ์ลำปาง  เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
     อ.เมือง จ.ลำปาง
                   การจัดการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูบัญชีอาสาเป็นต้นแบบ
      การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้กับสมาชิกในกลุ่ม
      หรือประชาชนทั่วไป เพื่อเกิดการพัฒนาความรู้ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชน
      ในภารกิจอื่น ๆ ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 711 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]