สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 พ.ย. 2555

                         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
  จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หลักสูตร
  การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน  นำโดย
  นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เป็นประธานเปิดโครงการ
  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด และ
  สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย
  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
                        การจัดการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการของ
  สหกรณ์ได้รับทราบถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจ
  ด้านกฎหมาย ระบบการควบคุมภายใน ความสำคัญของงบการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการ
  ของสหกรณ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและมี
  ประสิทธิภาพต่อไป
จำนวนคนอ่าน 947 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]